Altaner notat 2

Altaner – hovedproblemer

Notat 2

25. maj 2016

Altaner i den ældre boligmasse – hovedproblemer

I anledning af ugebladet Ingeniørens artikler vedr. altanproblemer skal jeg fremkomme med en række hovedproblemer ved etablering af altaner i den ældre boligmasse.

Der fokuseres på 2 typer der er mest problematiske i forhold til statik, og der undlades at fokusere på altaner der bæres af ”stativ” udvendigt på facaderne, eller udenfor selve facademurene med søjler til terræn, idet disse skønnes mindre problematiske (bortset fra ved tilstedeværelsen af sætningsrevner, typisk i vinduesbrystningerne).

Bæring af altaner ved 2 typer

Hvor den udkragede vægt bæres:

  1. af lange jern (typisk U-jern) der går gennem ydermur og f.eks. 2-3 meter ind i bjælkelaget hvor de er boltet direkte ind på de ca. 20cm tykke træbjælker.
  2. af bærejern der kun er indstøbt i huller i ydermuren, eller evt. i de øverste etager (fra 3’die sal og op) er supplerende fastgjort ca. 80 cm inde i bjælkelaget vha. vinkeljern der er fastgjort på tværs mellem 2 bjælker, fastboltet med franske skruer, såkaldte ”bjælkeforlængere”

Problemfelter

Styrken af den eksisterende gamle mørtel

Imellem 1850 og 1900 blev de Københavnske brokvarterer og store dele af Frederiksberg udbygget.

Man var i perioder oppe på at bygge 60.000 boliger om året. Så byggesjusk fandt også sted dengang.

Cement fremkom i perioden men var for dyr at anvende. Derfor er hovedbestanddelen af den ældre boligmasse før 1. verdenskrig opført med kalkmørteler, evt. hydrauliske kalkmørteler.

Der anvendtes typisk bakkegrus, i mindre grad søgrus. Bakkegruset, udgravet af morænebakker, indeholdt ler (humus) i større eller mindre grad. Ler er syrligt. Og det anvendte bindemiddel, kulekalk, er basisk. Hvis ikke lerindholdet vaskes grundet ud af mørtelsandet, vil leren derfor opløse kalken, og bindemidlet vil hermed helt eller delvist forsvinde. Visse bygninger kan således, groft sagt, risikere at stå primært i kraft af selve egenvægten.

Jeg har gennem de seneste 35 år haft lejlighed til at ”skille” diverse bygninger og bygningsdele i den ældre bygningsmasse ad i forbindelse med primært sanerings- og byfornyelsesarbejder. Mørtelkvaliteterne har været af vidt forskellig beskaffenhed. Enkelte ejendomme har haft så nedbrudt mørtel af denne kunne skrabes ud med en lillefinger (i store træk blevet til sand).

Man kan derfor ikke tillade sig at forudsætte noget éntydigt i sine statiske beregninger om de eks. mørtelers styrke i den ældre bygningsmasse, sådan som det finder sted i dag.

Hér vil det være hensigtsmæssigt med en ”norm” der f.eks. kunne angive ved hvilken grænseværdi mørtelen – ved udtræk af en langs-liggende mursten – skal kunne fastholde en mursten intakt i muren.

Sådanne udtræksprøver skulle udføres – f.eks. 5 steder på henholdsvis en gade og på en gårdfacade – af et anerkendt institut eller uafhængigt ingeniørfirma. Egenkontrol kan ikke anbefales.

Murværkets bæring

Der er typisk 3 bærende bygningsdele:

For-facademur

Hovedskillevæg

Bag-facademur

I facademurværkerne, er det de lodrette ubrudte mursøjler imellem ”vinduessøjlerne” der udfører den egentlige bæring af ejendommen. Murværket under vinduerne (vinduesbrystningerne) er ikke bærende. Vægten af vinduesbrystninger overføres til de lodrette bærende mursøjler vha. murremme (10x10cm), vinduesplanker (over det indvendige vindueshul) og murede stik yderst i muren, eller sjældnere, af jern.

Fundamenterne består, som det øvrige murværk, af muret massivt murværk, der ofte sætter sig, hvorved de enkelte lodrette mursøjler forskyder sig i forhold til hinanden. Herved fremkommer sætningsrevner, der forekommer primært i vinduesbrystnings-murværket. I praksis har de fleste brystninger sætningsrevner.

Den statiske værdi af brystningsmurværker kan derfor være begrænset, hvis ikke sætningsrevner udbedres og armeres på statisk forsvarlig vis.

Murværket som del af det stabiliserende system i en ejendom

Enhver ejendom skal kunne stå oprejst alene, selv ved orkanagtige vindtryk på facader og på gavle.

En ejendom må ikke forlade sig på at ”læne sig opad” en naboejendom, idet naboejendomme kan risikere at brænde ned eller blive revet ned.

Derfor skal en ejendom også kunne blive stående ved et orkanagtigt vindtryk på gavlene, selvom der måtte stå en naboejendom.

Ved vindtryk på for- eller bagfacader, er det primært de tværgående skillevægge der udgør de afstivende elementer og hindrer en ejendom i at falde sammen som et korthus.

Ved vindtryk på en gavl er det primært for- og bagfacade sammen med de bærende hovedskillevægge der udgør ejendommens afstivende elementer.

Det er således facadernes samlede skivevirkning der udgør hovedafstivningen. Hvis man fjerner brystningsmurværk, fjerner man en væsentlig del af facadeskivens sammenhæng, dvs. dét der binder de lodrette bærende murpiller sammen. Er disse lodrette bærende mursøjler ikke solidt indbyrdes forbundne bliver ejendommen til et korthus.

Dette er tilsyneladende et helt glemt og upåagtet problem.

For ikke så mange år siden, da ”den gamle” statiske ingeniørafdeling eksisterede i Københavns Kommunes byggesagsafdeling, skulle man f.eks. ved etablering af franske altaner til gårdsiden, til gengæld for fjernelse af brystningsmurværkerne, ”binde” de lodrette bærende mursøjler sammen, ved f.eks. at indlime 4 stk. 22mm gevindstål under hver altandør, omstøbt som et højt betontrin, til en stiv enhed, der både kunne klare tryk- og trækkræfter.

Denne know-how er tilsyneladende gået i glemmebogen hos kommunerne (og altanfirmaerne).

Konsekvenserne kan være alvorligt svækket stabilitet af ejendommene som ved kommende orkaner eller orkanagtige storme evt. kan risikere at få bygningsdele til at gå i svingninger og måske i fatale tilfælde medføre kollaps.

Bjælkelagets sammenhæng med murværk

Bjælker i ethvert bjælkelag hviler af på typisk en 10×10 trærem/murrem, som enten er lagt ind i selve muren eller ligger på det murspring der findes typisk (bygninger efter 1871) under bjælkelaget på 1., 2’ og 3’die sal.

Ved vinduesbrystninger ender bjælkerne ”i det fri”, uden omsluttende murværk, idet de ender indenfor det 1-stens tykke (25cm) brystningsmurværk, se bilag.

Ved mursøjlerne, og ved murspring, ender bjælker ligeledes ”i det fri” indenfor murværket.

Hvor der ikke er murspring, typisk ved bjælkelaget på 2’ og 4’ sal, ligger remmen inde i muren og reducerer derfor hér murværkets bærende tykkelse.

Mursøjlernes tykkelse på 2. sal reduceres pga. murrem således fra 59 (uden puds) til 48 cm ved rem og ved bjælker.

Mursøjlernes tykkelse på 4. sal reduceres fra 47 (uden puds) til 36 cm ved rem og bjælker.

Hvor bjælker går ind i murværk på 2’ og 4’ sal er der ca. 10mm luft omkring bjælkerne, idet bjælkerne siden opførelsen er krympet fra en ilagt træfugtighed på skønnet 15%-25% afhængig af lagringstid, til 6-8% træfugtighed i en ejendom med centralvarme.

Bjælkerne indgår således ikke i enhed med murværket, men kan løftes frit op udfor vinduesbrystninger og udfor murpiller med undtagelse på 2’ og 4’ sal hvor bjælkelaget kan løfte sig 10-15mm ved mursøjler.

Samtidig er murværket i selve mursøjlerne ofte ustabilt/løst henover murremme og bjælker.

En fastgørelsesmetode som vist i Ingeniøren, med såkaldte bjælkeforlængere, hvor man påstår, gennem huller i murværket, at kunne montere ”bjælkeforlængere”, vil medføre et bræk henover formuren, som vil kunne løfte bjælkelaget indenfor facademuren, ved stor altanbelastning.

Kun gennem lange fastgørelsesjern der fastgøres til selve bjælkerne henover en længde på 2-3 meter på bjælkesiderne fås en tilstrækkelig stiv enhed som ikke medfører et bræk/løft i den yderste ende af bjælkelaget.

Bjælkelag i køkkener har ofte beskadigede bjælkeender og remme, særligt i området ved køkkenvaskene.

Råd-/svampeangrebne remme kan også findes andre steder, ud for nedløbsrør, men også andre tilfældige steder, evt. som følge af utætte tagrender, dårligt fuget murværk eller manglende tagudhæng.

Men alene det kolde murværk i de oprindelige kakkelovnsopvarme ejendomme har, under mange omstændigheder, kunnet skabe soft-råd og svamp i remme og bjælkeender.

Ofte ses remme, specielt i køkkener, at være så stærkt rådangrebne at der kun er 2/3 eller halvdelen af veddet intakt. Det samme er tilfældet for bjælker under køkkenvaske eller andre kritiske steder, der kan være helt eller delvist forsvundne af råd eller svampeangreb.

Erfaringsmæssigt findes der i disse områder mange bjælkelagsreparationer, der er helt utilstrækkeligt og uforsvarligt udført.

Ved begge altan-fastgørelsesmetoder skal det sikres at bjælkelag og bjælkeender er 100% intakte og at de bærende remme ligeledes er 100% intakte, og at evt. reparationer er udført statisk forskriftsmæssigt. Denne kontrol kan kun udføres tilstrækkeligt forsvarligt ved optagning af eks. gulve og indskud.

Bjælkelaget og bjælker der hviler af på remme henover vinduer hviler på en i forvejen overbelastet konstruktion, idet konstruktionen fra underkant bjælkelag og ned til underliggende vinduesåbning typisk kun består af:

  • 10×10 cm murrem i fyrretræ
  • 2 lag løse mursten
  • 2 stk. 50mm tykke vinduesplanker i fyrretræ oplagt ved siden af hinanden.

Der kan over de fleste vinduesåbninger iagttages at det ovenliggende loft hænger mere eller mindre som en ”hængekøje” som tegn på overbelastninger.

Udfor vinduesbrystninger, er bæringen at bjælkelaget overbelastet og kan ikke bære yderlig belastning fra en altan, uden at bærende remme udskiftes med jern eller limtræ der hviler af ud i de bærende mursøjler – såfremt altanbæringer skal fastgøres i denne del af bjælkelaget.

Beskadigede remme skal f.eks. erstattes af en høj rem bestående f.eks. af 100x175mm limtræ, eller med reglementeret omstøbt HEB-jern, med solid aflægning i de tilstødende mursøjler.

Hultagninger i murværk

Hvor det forudsættes at udføre altanfastgørelser gennem huller i facademuren, uden optagelse af gulve på bjælkelaget, forudsætter visse altanfirmaer at der etableres store huller i murværket.

Herved får man et alvorligt problem ved retablering af murværket idet pågældende murer skal mure baglæns ud af hullet. Der vil kun meget vanskeligt sikres opmuring med fyldte fuger, og derfor er det stærkt tvivlsomt den påkrævede kvalitet og styrke opnås, og efterfølgende kontrol vil ikke være mulig.

Det genetablerede murværk skal på de fleste af etagerne optage dels et kraftigt opadrettet tryk på indvendig side af mur, og dels et kraftigt nedadrettet tryk ved ydersiden af murværket, fra de indmurede altanvanger, hvilket gør retablering af dette murværk ekstra kritisk, og en metode med kun tilmuring udefra, tvivlsom.

Retablering af bjælkelagets lyd- og brandmodstand

Et træbjælkelag i de omhandlede ejendomme har en brandmodstand på BD90 (branddrøjt i 90 minutter). Oprindeligt er der ilagt indskudsbrædder på tværs mellem bjælkerne. På indskudsbrædderne er der udlagt et ca. 70mm tykt og homogent lag ler.

Dette indskudslag skal reetableres og skal yde samme modstand mod brand og lyd som det oprindelige tunge ler. Lerlaget kan ikke retableres homogent. I praksis skal der retableres tætte indskudsbrædder, herpå 1 eller 2 lag gips, samt stemuld mellem gips og gulvbrædderne. Mellem indskudsbrædderne og loftforskalling etableres 75mm stenuld.

Herved sikres mod forringelse af det oprindelige bjælkelags lyd- og brandmodstand.

Bemærk at brand- og lydmodstandsevnen ikke må forringes.

Dette vurderes at være et helt upåagtet område.

Bjælkelagenes fulde brand- og lydmodstand skønnes ikke at blive retableret ved de omhandlede altankonstruktioner.

Grundig kommunal sagsbehandling og tilsyn med byggearbejderne bør genindføres

Der skal stærkt opfordres til at kommunerne genindfører den grundige og omhyggelige byggesagsbehandling og genindfører tilsynet med byggerierne.

Herved vil man kunne håbe på at kvaliteten i byggeriet genskabes/højnes.

 

Thorkil Brodersen

25. maj 16

 

Forklarende billeder

XX

Gulvbrædder, lerindskud og indskudsbrædder er hér fjernet. Venstre bjælke er helt uforsvarligt repareret for årtier tilbage, og skal laves om. Altanfastgørelser i et sådant bjælkelag vil kunne få fatale konsekvenser. Omfanget af skader og af sådanne uforsvarligt udførte gamle reparationer, vil kun kunne opdages ved en optagning af gulv og blotlægning som den er udført hér

XXXXX
Nærbillede af foregående viste område. Murrem er kun penslet med grøn træbeskyttelse. Murremmen er nedbrudt af råd, er uden fornøden bæreevne, og skal helt udskiftes. Udskiftet bjælkeende, hvor bjælkesamling er udført ved at slå tynde brædder på siderne er helt uforsvarlig og skal laves helt om. Murrem skal skiftes til 100x175mm limtræ, som vil gå ned til vinduesoverliggere hos underboen. Loftforskalling er sat sammen og skal laves om. Arbejdet medfører åbning af bjælkelaget, ned til underboen, med efterfølgende ny tæt forskalling og 2 lag gips.

 

XXXXXX
Murtykkelser efter byggelovene 1856, 1871 og 1889. 1 stens mur er uden puds 23 cm. 1½ stens mur uden puds er 35 cm. 2 stens mur uden puds er 47 cm. 2½ stens mur uden puds er 59 cm. 3 stens mur uden puds er 71cm. Brystningsmure er altid 1 stens tykkelse.             Uddrag af SBI Rapport 142 af Jesper Engelmark.

 

XXXX
Typisk snit ved bjælkelag. Hér bjælkelaget under 4’sal i 2 stens tykkelse.    1 stentykkelse = ca. 25cm. Mellem vinduesoverliggere og murrem ligger de 2 skifter mursten i praksis løst. Brystningsmure er altid udført i 1 stens tykkelse. Uddrag af SBI Rapport 142 af Jesper Engelmark

 

XXXX
Tegning af altankonstruktion med såkaldte ”bjælkeforlængere”, der skønnes at være en uforsvarlig konstruktion. Tegningen er gengivet i ugebladet Ingeniøren.

 

XX
Billede bragt i Ingeniøren, som et altanfirma’s argument for at det godt kan lade sig gøre at udføre de påståede forstærkninger mv. udefra. Dette er særdeles tvivlsomt. Et hul som det viste vil desuden medføre indvendige skader på murværk såvel over som under bjælkelag. Puds, fodpaneler og evt. stuk vil skulle retableres indvendigt. Og de i teksten nævnte bjælke- og rem-undersøgelser, bjælkelagsudbedringer og retableringer vil ikke kunne udføres udefra. Der må stilles spørgsmålstegn ved om de, overfor myndighederne, påståede foranstaltninger (om end helt utilstrækkelige) i praksis overhovedet udføres.